african-american-applicant-holding-resume-job-interview-close-up-view

דיני עבודה

פעילות תחום זה במשרדנו משקף את תכלית משרדנו כמרכז אשר מעניק שירותים משפטיים הוליסטים (OneStop Shop) לקהל לקוחותינו, שכן משרדנו עוסק בכל הנושאים המשפטיים המתייחסים לתחום המשפט
האזרחי-מסחרי, הנוגע להון, ובעניינו הון אנושי (Human Capital), הואיל והפרקטיקה מצביעה על כך שכל לקוח זקוק ליעוץ משפטי איכותי והכרחי מתחום דיני העבודה.

יעוץ המשפטי של משרדנו בתחום זה, ניתן הן במסגרת מהלך השוטף העסקי והן בנוגע לאירועים מיוחדים, תוך שהוא מבקש להתחשב בהיבטים כלכליים ומעשיים של כל מקרה לגופו. מכאן שמשרדנו עוסק בדיני עבודה גם במסגרת עסקאות, סכסוכים, מכרזים ואף הליכי מו“מ מורכבים. בהזדמנות זו, ראוי להבהיר כי משרדנו מבחין
בטיפולו המקצועי, בין יועץ משפטי נדרש הנובע מהיבטים אישיים לבין יעוץ משפטי נדרש הנובע מהיבטים קולקטיבים ו/או קיבוציים.

דגש מיוחד ניתן לנושאים המאפיינים ניהול הון האנושי, בעסקאות קטנות כגדולות, בהן יש השפעה ישירה על עובדים ו/או על חלק מהם, לרבות התייחסות ספציפית לבכירים, כגון בעסקות של מיזוג ורכישה או עסקאות השקעה ומימון.

למותר לציין כי בנוסף משרדנו, מעניק שירותי ליטיגציה ויישוב סכסוכים, הן בבית הדין האזורי לעבודה והן בבית הדין הארצי לעבודה,
לרבות השתתפות בהליכי גישור והליכי בוררות.

דילוג לתוכן