Untitled-1-01

משפט מנהלי וציבורי

כיתרון יחסי ואסטרטגי, הוחלט כי במשרדנו תוקם חטיבה העוסקת בניתוח כלכלי של המשפט המנהלי, שכן המשפט המנהלי, כמו גם הנחיות רגולטוריות, הוא חלק מחייו של כל פרט וכל פירמה.
כך למשל, כל תשלום היטל או ארנונה, בסכום קטן כגדול, או לחלופין התחשבות בתכניות בעיר או תכנית בניין ארצית בהקמת פרויקט בניה וכלה בדיווחים מהותיים לרשויות המס ו/או דיווחים טכניים לממונה על בניה חדשה ומכירה על פי חוקי המכר ועוד, מכילים ערב רב של מרכיבים מנהליים ומרכיבים נורמטיביים אחרים
אשר קיימת חובה להתחשב בהם.

יתרה מכך, למשרדנו גם ניסיון בניהול תיקים משפטים בעלי שאלות עקרונית מכריעות מתחום המשפט המנהלי והתנהלות רשויות, הן רשויות מקומיות והן משרדי ממשלה, הנוגעים למספר רב של בעלי דין שונים וכן בעלי פרופיל תקשורתי גבוה.

ראוי להדגיש כי כיום קיימים גופים אשר נורמטיבית הינם גופים דו-מהותיים. דהיינו, פירמות ו/או מוסדות אשר טכנית מוגדרות כפירמות פרטיות, אך חלות עליהן,
גם אם לא מודעות לכך, נורמות משפטיות מחייבות ולעיתים מגבילות,
מתחום המשפט הציבורי, במיוחד לכל הנוגע לקניין והון.
ברוח מגמה זו, משרדנו מייעץ בין השאר לקברניטי הפירמה ומכוון את התנהלות הפירמה הכללית, שכן למגמה זו חשיבות כלכלית מכרעת
אשר יש לתת עליה את הדעת באופן מובהק.

בנוסף יודגש כי לעו“ד מרדכי חיים מרקוביץ‘ ניסיון בניהול תיקים בפני בית המשפט הנוגעים לתקציבי עתק של רשויות מקומיות ותקבולים הנובעים מכוחם של חוקים, תקנות וחוקי עזר, בכללם תובענות ייצוגיות, לרבות התגוננות מפני תובענות ייצוגיות.

דילוג לתוכן